Trisara Dubarmarg

電話: +977 1-4225602

地址: Durbar Marg, Kathmandu 44600尼泊爾

詳情及周邊